ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VIAVERBIA BENELUX SARL.

1 september 2020

 

 1. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN EN CONSUMENTEN

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) wordt verstaan onder:

VIAVERBIA BENELUX: de Sàrl (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) met een kapitaal ad € 12.500, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer B 137631, met Maatschappelijke Zetel gelegen aan de 61, Gruuss-Strooss te Weiswampach L-9991;

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (“Zakelijke Klant”) of de natuurlijke persoon die voldoet aan de wettelijke omschrijving van Consument op grond van het Wetboek Consumentenrecht (Code de la consommation), met wie VIAVERBIA BENELUX een overeenkomst sluit voor het verrichten van de werkzaamheden vertalen, tolken, telefonisch tolken, tolken via videoconferentie, nasynchroniseren, ondertitelen en/of transcriberen van audiobestanden;

Dienst(en) / Prestatie(s): de door VIAVERBIA BENELUX aan de Klant geboden werkzaamheden vertalen, tolken, telefonisch tolken, tolken via videoconferenties, nasynchroniseren (voice off en voice over), ondertitelen en/of transcriberen van audiobestanden in het kader van een aanbod of een tussen VIAVERBIA BENELUX en de Klant gesloten overeenkomst;

Overeenkomst: de tussen VIAVERBIA BENELUX en de Klant gesloten overeenkomst voor het verrichten, door VIAVERBIA BENELUX, van de werkzaamheden vertalen, tolken, telefonisch tolken, tolken via videoconferentie, nasynchroniseren, ondertitelen en/of transcriberen van audiobestanden met een door de Klant te betalen prijs, waarop deze AVV van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze AVV vormen de enige grondslag voor de betrekking tussen de partijen en zijn te raadplegen op de internetsite van VIAVERBIA BENELUX: https://www.viaverbia.lu.

Met deze AVV worden de voorwaarden bepaald op grond waarvan VIAVERBIA BENELUX de Diensten verricht voor de Klant, die hiervoor een verzoek bij haar indient via de internetsite https://www.viaverbia.lu, per e‑mail of per post op een papieren drager aan VIAVERBIA BENELUX.

De Klant verklaart dat hij kennis heeft genomen van deze AVV en ze geaccepteerd heeft alvorens een order te plaatsen, dat wil zeggen voorafgaande aan het aanvaarden van de door VIAVERBIA BENELUX opgestelde offerte. Voor het aanvaarden van de offerte waardoor de order voor de Diensten rechtsgeldigheid krijgt, is het noodzakelijk dat de Klant deze AVV zonder restricties of voorbehouden accepteert. De Klant erkent eveneens dat hij de vereiste bekwaamheid heeft om overeenkomsten aan te gaan en de door VIAVERBIA BENELUX geboden Diensten aan te kopen.

Deze AVV zijn volledig van toepassing, ook wat betreft de voorwaarden zoals vermeld in artikel 20 en met name zonder restricties of voorbehouden, voor alle door VIAVERBIA BENELUX voor Klanten verrichte Diensten, ongeacht de bedingen die eventueel vermeld staan op de documenten van de Klant en met name zijn algemene inkoopvoorwaarden.

Indien een of meer bepalingen van deze AVV ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen van kracht. Daarnaast kunnen deze AVV op een later tijdstip worden gewijzigd. In dat geval stelt VIAVERBIA BENELUX de Klant hiervan ten minste één maand vóór de inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk op de hoogte. De Klant wordt geacht deze wijziging stilzwijgend te hebben aanvaard, tenzij de Klant hiertegen binnen twee weken na de verzenddatum van de schriftelijke kennisgeving bezwaar maakt.

 

ARTIKEL 3 – OPDRACHTEN EN SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

Het aanbod aan Diensten en de prijsstelling door VIAVERBIA BENELUX, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend. Onder aanbod wordt met name verstaan: de bijlagen zoals de tarievenlijsten, de brochures en overige informatie met betrekking tot de door VIAVERBIA BENELUX geboden en aan de klant schriftelijk of mondeling ter kennis gebrachte Diensten.

De Klant kiest de Diensten waarvoor hij een order wil plaatsen. Benadrukt wordt dat de keuze en de aankoop van een Dienst uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant vallen. De Klant dient derhalve de juistheid van de order na te gaan alvorens deze schriftelijk per e‑mail, per fax of per post naar VIAVERBIA BENELUX te zenden.

Een koop inzake Diensten wordt pas voltrokken in de zin van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek (Code civil) na opstelling van een offerte en uitdrukkelijke aanvaarding van deze offerte door de Klant door middel van een purchase order en de betaling van het door VIAVERBIA BENELUX aan de Klant gevraagde voorschot om de order te bevestigen. Het aan de Klant gevraagde voorschot kan in geen enkel opzicht als handgeld worden gekwalificeerd.

Een offerte is 30 kalenderdagen geldig tenzij anders vermeld wordt in de offerte. In de offerte staan het bedrag van het door de Klant te betalen voorschot, de uitvoeringstermijn en de wijze van levering. Uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Klant die de order niet overeenkomstig de voorwaarden van de offerte van VIAVERBIA BENELUX bevestigd heeft, geen uitvoering van de in de offerte vermelde Diensten van VIAVERBIA BENELUX kan vorderen. Bovendien kan voor een offerte die niet binnen 48 uur na de datum van uitgifte ervan door VIAVERBIA BENELUX bevestigd wordt door de Klant, een aanpassing van de uitvoeringstermijn van de Prestatie noodzakelijk zijn zonder dat de wijziging van deze termijn recht kan geven op betaling van een vergoeding van de zijde van VIAVERBIA BENELUX.

 

ARTIKEL 4 – VOORWAARDEN VOOR DE TERUGBETALING VAN HET BETAALDE VOORSCHOT TIJDENS DE BEVESTIGING VAN DE ORDER

Elke door de Klant bevestigde order in de vormen en onder de voorwaarden zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 3 van deze AVV geeft reden tot de volledige betaling van de Diensten volgens de in artikel 5 vermelde voorwaarden zonder de mogelijkheid voor de Klant om zijn order te herroepen of te annuleren en met name de terugbetaling van het bij de bevestiging van de order betaalde voorschot te vorderen, behalve volgens de voorwaarden in artikel 16 van de Algemene Verkoopvoorwaarden (herroepingsrecht voor consumenten).

Mocht VIAVERBIA BENELUX, bij de bevestiging van de order door de klant in de vormen en onder de voorwaarden zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 3, niet meer in staat zijn om de Diensten overeenkomstig de verstrekte en door de Klant aanvaarde offerte na de geldigheidstermijn van 30 dagen te verzorgen, dan wordt er:

 • in de eerste plaats aan de Klant een nieuwe offerte geboden die laatstgenoemde vrij is om te aanvaarden of te weigeren;
 • in de tweede plaats, en uitsluitend in het geval waarin de nieuwe geboden offerte door de Klant geweigerd wordt, overgegaan tot de onmiddellijke terugbetaling van het door de Klant betaalde voorschot zonder de mogelijkheid voor laatstgenoemde om aanspraak te maken op de betaling van een eventuele aanvullende vergoeding.

 

ARTIKEL 5 – TARIEVEN

De Diensten worden verricht voor de prijs van VIAVERBIA BENELUX die geldt op de dag waarop de order wordt geplaatst volgens de vooraf door VIAVERBIA BENELUX opgestelde en door de Klant geaccepteerde offerte overeenkomstig de voorwaarden zoals vermeld in artikel 3 van deze AVV. De prijs is in euro en inclusief btw voor Consumenten maar exclusief btw voor Zakelijke Klanten. VIAVERBIA BENELUX stelt een factuur op en geeft deze aan de Klant bij de levering van de Diensten waarvoor een order is geplaatst. VIAVERBIA BENELUX behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs te allen tijde te wijzigen alvorens de offerte te verzenden.

De wijziging van de overeengekomen prijs kan eveneens te allen tijde plaatsvinden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst indien de Klant de geplaatste order wijzigt. Totdat de Diensten volledig zijn verricht, is VIAVERBIA BENELUX gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen met kosten en belastingen als gevolg van wijzigingen in wet‑ en regelgeving.

 

ARTIKEL 6 – VOORWAARDEN VOOR HET BETALEN VAN DE DIENSTEN

Overeenkomstig de artikelen 3 en 5 van deze AVV wordt de prijs voor de Diensten gebaseerd op grond van een offerte met daarin de tussen VIAVERBIA BENELUX en de Klant te bepalen voorwaarden voor betaling. De Klant dient:

 • hetzij een voorschot op de totaalprijs van de Diensten te voldoen bij de bevestiging van de order en het verschuldigde restant bij de levering van de Diensten;
 • hetzij de volledige prijs voor de Diensten bij de plaatsing van de order en uiterlijk vóór aanvang van het verrichten van de Diensten te voldoen.

Iedere te late betaling leidt van rechtswege tot toepassing van een boeterente die 3 maal het wettelijke percentage bedraagt.

 

ARTIKEL 7 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Elke order wordt aanvaard en uitgevoerd door VIAVERBIA BENELUX en de Klant kan niet eisen dat een order door een bepaalde persoon bij VIAVERBIA BENELUX wordt uitgevoerd. Na sluiting van de Overeenkomst verricht VIAVERBIA BENELUX de Diensten volgens de met de Klant op grond van de Overeenkomst overeengekomen specificaties.

De Klant is gehouden om alles wat redelijkerwijs noodzakelijk en wenselijk is om de Overeenkomst op een stipte en juiste wijze te kunnen uitvoeren, te doen of te laten doen.

Dit impliceert eveneens dat voldaan wordt aan de verzoeken van VIAVERBIA BENELUX met het oog op de verstrekking van aanvullende informatie voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.

VIAVERBIA BENELUX is gerechtigd om, voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, de Diensten door derden te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 8 – DOOR DE KLANT GEVRAAGDE WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST EN AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN

Aanvullende afspraken of latere wijzigingen alsmede de door het personeel van VIAVERBIA BENELUX mondeling gedane toezeggingen verbinden laatstgenoemde pas vanaf het moment waarop deze schriftelijk door VIAVERBIA BENELUX zijn bevestigd. Evenzo kan VIAVERBIA BENELUX slechts binnen de grenzen van haar mogelijkheden rekening houden met eventuele wijzigingen van de order door de Klant. Indien VIAVERBIA BENELUX rekening houdt met de door de Klant gevraagde wijzigingen, vormen deze een grond voor het opstellen van een nieuwe offerte en een prijsaanpassing. In deze situatie is de Klant gebonden aan een aangepaste prijs. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat naargelang de voortgang van de Diensten of in geval van de onmogelijkheid om een na sluiting van de Overeenkomst door de Klant aangevraagd wijzigingsverzoek in te willigen, VIAVERBIA BENELUX niet kan overgaan tot de door de Klant gevraagde wijzigingen.

In dat geval is VIAVERBIA BENELUX gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder welke vergoeding dan ook aan de Klant verschuldigd te zijn.

In dat eventuele geval blijft het door de Klant betaalde voorschot verworven door VIAVERBIA BENELUX, die eveneens een bedrag naar verhouding van het reeds vertaalde aantal woorden bij de Klant in rekening kan brengen.

 

ARTIKEL 9 – DE WIJZE VOOR HET VERRICHTEN VAN DE DIENSTEN

a. Verstrekking van een specialistische en specifieke termenlijst voor het gebied waarop de tolk werkt

De Klant wordt uitdrukkelijk ervan op de hoogte gebracht dat de in het kader van de verrichting van de Diensten tot zijn beschikking gestelde tolken geen specialisten zijn die de vereiste specifieke woordenschat beheersen voor het domein of de domeinen waarvoor de prestatie tolken wordt gevraagd.

Hieruit vloeit voort dat, in het kader van de verrichting van de Diensten, de
specialistische en specifieke woordenschat voor de sector van de Klant alsmede het taalgebruik van de organisatie, niet door VIAVERBIA BENELUX kunnen worden gegarandeerd.

Gezien deze situatie dient de Klant minstens acht (8) dagen vóór aanvang van het verrichten van de Diensten alle benodigde documentatie voor het doeltreffend verrichten van de Diensten uit zichzelf aan VIAVERBIA BENELUX te verstrekken. Deze benodigde documentatie omvat met name de specialistische termenlijst en de specifieke woordenschat voor het vakgebied waarin de Diensten worden verricht.

Indien de Klant niet minstens 8 dagen vóór aanvang van het verrichten van de Diensten een termenlijst aanlevert, dan maakt de tolk gebruik van specialistische standaardtermen zonder dat dit hem kan worden tegengeworpen.

b. Facturering van de prestaties tolken op afstand

Telefonisch tolken wordt gefactureerd per eenheid van 15 minuten.

Tolken via videoconferentie wordt gefactureerd per eenheid van één uur.

Elke aangevangen eenheid wordt volledig in rekening gebracht.

De prestaties tolken op afstand vinden plaats op afspraak. Vanaf het exacte tijdstip van de afspraak wordt deze prestatie in rekening gebracht. Afspraken die uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd worden, worden echter niet in rekening gebracht.

De eerste eenheid van het tarief van de volgende afspraken worden in rekening gebracht:

 • elke afspraak die niet 24 uur van tevoren is geannuleerd;
 • elke afspraak waarbij de klant niet verschijnt.

c. Onkosten in verband met de uitvoering van het verrichten van de prestaties tolken ter plaatse:

Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, komen alle onkosten voor het bereiken van de plaats van de prestatie voor rekening van de Klant en worden deze tegen kostprijs (vliegtuig, trein, taxi, overnachtingen, maaltijden e.d.) in rekening gebracht.

De Klant verbindt zich ertoe om deze bij ontvangst op vertoon van de bescheiden te voldoen.

d. Tijdvakken voor het verrichten van de Diensten bij tolken ter plaatse

De tijd voor de lunch of het diner wordt, indien deze momenten in de uren voor het verrichten van de Diensten inbegrepen zijn, in aanmerking genomen voor het berekenen van de daadwerkelijke uren voor het verrichten van de Diensten.

Preciezer gezegd: indien een tolk, in het kader van het verrichten van Diensten, meegenomen wordt om met de Klant te lunchen of te dineren, wordt deze lunch‑ of dinertijd beschouwd als tijd waarin daadwerkelijk Diensten zijn verricht. Op verzoek dient de Klant de presentielijst van de tolk te ondertekenen.

e. Verzekering van de Klant voor de risico’s die verbonden zijn aan het verrichten van de Diensten tolken ter plaatse

De Klant verklaart dat hij verzekerd is voor de risico’s die verbonden zijn aan het verrichten van de Diensten.

Deze verzekering dient voor de hele duur het risico op ongevallen op de plaats van de opdracht ten behoeve van de tolk te dekken en met name alle schade wat betreft diens lichamelijke integriteit, civiele aansprakelijkheid e.d.

f. Beschadiging of verlies van aan de Klant ter beschikking gestelde tolkapparatuur

Indien er tolkapparatuur (zoals tolkencabines, microfoons, headsets e.d.) ter beschikking aan de Klant wordt gesteld, valt deze apparatuur, vanaf de levering tot het ophalen ervan, volledig onder zijn verantwoordelijkheid. Een eventuele beschadigingen of een eventueel verlies wordt in rekening gebracht tegen de door VIAVERBIA BENELUX, die deze apparatuur huurt, opgestelde kosten.

g. Verlenging van de termijn voor het verrichten van de Diensten vanwege de Klant

Indien de termijn voor het verrichten van de Diensten verlengd wordt vanwege omstandigheden die toe te schrijven zijn aan de Klant, dient laatstgenoemde de gevolgen die hieruit voortvloeien, voor zijn rekening te nemen.

Deze gevolgen bestaan voornamelijk uit:

 • het betalen van de extra gebruikte tijd in het kader van het verrichten van de Diensten volgens het vermelde tarief in de door de Klant geaccepteerde offerte;
 • het vergoeden, op eerste vertoon van de bijbehorende bescheiden, van de onkosten voor het vervoer van de tolk (vliegtuig‑ of treintickets) die het gevolg zijn van de verlenging van de termijn voor het verrichten van de Diensten;
 • het vergoeden, op eerste vertoon van de bijbehorende bescheiden, van de onkosten voor het verblijf van de tolk en de honoraria indien laatstgenoemde genoodzaakt is op de plaats van de opdracht te blijven vanwege de verlenging van de termijn voor het verrichten van de Diensten.

h. Gesprekken opnemen

In het kader van het verrichten van de Diensten, zijnde tolken, verbindt de Klant zich ertoe om, indien de Klant verzoekt om de gesprekken op te nemen, van tevoren uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemers te verkrijgen. VIAVERBIA BENELUX maakt deze opnamen uitsluitend ten behoeve van eventuele transcripties, na bevestiging van de Klant te hebben gekregen dat hij schriftelijke toestemming van iedere deelnemer heeft verkregen. VIAVERBIA BENELUX wijst alle aansprakelijkheid inzake de door elke deelnemer aan de Klant gegeven toestemming van de hand. Ter naleving van de wet‑ en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens verstrekt VIAVERBIA BENELUX geen opnamen aan de Klant en gaat zij over tot de onmiddellijke vernietiging ervan na overhandiging van de vertaling aan de Klant.

 

ARTIKEL 10 – INTELLECTUELE EIGENDOM

De intellectuele eigendomsrechten en met name de auteursrechten van de vertalers en tolken van VIAVERBIA BENELUX met betrekking tot de voor de Klant verrichte Prestaties blijven de exclusieve eigendom van VIAVERBIA BENELUX tot de volledige betaling van de factuur en de Klant mag geen gebruik maken van de Prestatie voordat hij de factuur volledig heeft voldaan. Na volledige betaling van de Prestatie kan de Klant zijn intellectuele eigendomsrechten op de Prestatie gebruiken en/of exploiteren volgens de in de offerte vermelde voorwaarden: de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de Klant (vrij gebruik, op iedere drager en zonder tijdslimiet) of VIAVERBIA BENELUX verleent een gebruikslicentie aan de Klant (beperkt gebruik).

 

ARTIKEL 11 – BIJZONDERE VOORWAARDEN VANWEGE DE AARD VAN SOMMIGE DIENSTEN

A. PRESTATIE TOLKEN

Naargelang de Diensten kunnen meerdere soorten manieren van tolken ter beschikking van de Klant worden gesteld:

VERBINDINGSTOLKEN OF CONSECUTIEF TOLKEN: Bij verbindingstolken of consecutief tolken is het de taak van de tolk om de verbinding te leggen tussen de beide partijen, die zich niet in dezelfde taal uitdrukken. De spreker(s) dient/dienen soms op te houden met praten om de tolk de tijd te geven om de inhoud van het gesprek te vertalen. Deze techniek is gebruikelijk bij zakelijke bijeenkomsten, bijeenkomsten voor trainingen, begeleidingsbijeenkomsten, zowel ter plaatse als via de telefoon of op afstand.

SIMULTAAN TOLKEN (IN EEN TOLKENCABINE): Bij simultaan tolken werkt de tolk in een geluidsdichte tolkencabine met minstens een tweede tolk want het achter elkaar doorwerken is beperkt tot 20 minuten en de tolken dienen elkaar af te lossen.

De spreker praat in een microfoon die in verbinding staat met de tolk, die over een headset beschikt en onmiddellijk de inhoud van de redevoering in een microfoon weergeeft. De inhoud van deze redevoering wordt via de headsets van de toehoorders in de betreffende taal weergegeven.

 

B. PRESTATIE NASYNCHRONISEREN

Op het gebied van de Prestatie nasynchroniseren worden de prijzen in de offerte gebaseerd op de door de Klant geleverde informatie, namelijk de duur van het oorspronkelijke bestand alsmede het aantal tekens van de tekst, het soort stem, de talen en de bewerkingen van het audiobestand. VIAVERBIA BENELUX draagt de gebruiksrechten op de Prestaties nasynchroniseren over aan de Klant die voor vrij gebruik zijn op welke drager dan ook zonder tijdsbeperking, tenzij anders vermeld staat in de offerte.

VIAVERBIA BENELUX behoudt zich het recht voor om de offerte te herzien indien bepaalde operaties niet voorzien zijn of indien de Klant auteursveranderingen aanbrengt.

Voor elke order dient de Klant een stem goed te keuren. Indien na de teruggave van het bestand de stem niet meer bevalt, blijft het bedrag van de factuur desalniettemin wel verschuldigd.

Er wordt dan een nieuwe offerte voor een nieuwe opname opgesteld. Indien de Klant verzoekt om de integratie van geluidsdragers met onder meer muziek, dient hij zich ervan te vergewissen dat hij de benodigde toestemmingen van de rechthebbenden heeft verkregen en dient hij alle vereiste formaliteiten te verrichten bij de organisaties voor collectief beheer van auteursrechten, rechten van componisten en/of uitgeversrechten, en met name bij de SACEM (de organisatie voor auteurs, componisten en uitgevers op het gebied van muziek). VIAVERBIA BENELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrechten.

De order wordt, behalve als VIAVERBIA BENELUX anders vermeldt in de offerte, pas na ontvangst van de ondertekende offerte bij de order aanvaard indien de Klant dit nodig heeft voor zijn bedrijf en gaat eventueel gepaard met de betaling van het voorschot.

De leveringswijze gebeurt voornamelijk via E‑MAIL met een MP3‑ of MP4-bestand tenzij anders vermeld staat in de offerte.

Klachten over deze Prestaties moeten uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na levering ingediend worden.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN VIAVERBIA BENELUX – GARANTIE

VIAVERBIA BENELUX verbindt zich ertoe om Diensten te verrichten met een aanvaardbare kwaliteit die aan de normen voldoet, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de uitvoering van de verplichting voor de Klant zoals omschreven in artikel 9. a).

De Klant wordt medegedeeld dat een tolk niet door de Klant geweigerd mag worden vanwege diens accent indien hij de talen voor het verrichten van de Diensten goed beheerst.

Indien een tolk niet voldoet voor de Klant, dient laatstgenoemde VIAVERBIA BENELUX hiervan binnen 4 uur na aanvang van het verrichten van de Diensten op de hoogte te stellen.

De Klant dient gedetailleerd, nauwkeurig en duidelijk per e‑mail de redenen aan te geven voor het niet accepteren van de prestatie van de tolk.

In een dergelijke situatie verbindt VIAVERBIA BENELUX zich ertoe om alles in het werk te stellen om de betreffende tolk te vervangen voor zover er vervangers beschikbaar zijn.

De onmogelijkheid om de door de Klant afgewezen tolk te vervangen vanwege het ontbreken van beschikbare vervangers wordt gelijkgesteld aan een overmachtssituatie.

Uit hoofde hiervan kan VIAVERBIA BENELUX niet aansprakelijk worden gesteld voor het ongemak dat ontstaat door deze uitdrukkelijke overmachtssituatie.

Ieder geschil over de kwaliteit van de Diensten dient schriftelijk per aangetekend schrijven met bericht van ontvangst gemeld te worden binnen 8 dagen na het voltooien van de Diensten.

De klachtbrief dient beargumenteerd te zijn en er dienen concrete elementen te worden overgelegd om de klacht te ondersteunen. Een klacht kan niet leiden tot weigering van het betalen van de Diensten en van VIAVERBIA BENELUX kan geen compensatie worden geëist tenzij bewezen wordt dat VIAVERBIA BENELUX haar contractuele verplichtingen heeft geschonden en de diensten niet volgens de AVV verricht heeft. De aansprakelijkheid van VIAVERBIA BENELUX blijft strikt beperkt tot de verrichte Diensten in het kader van de Overeenkomst.

Hieruit vloeit voort dat het bedrag voor de aansprakelijkheid van VIAVERBIA BENELUX beperkt blijft tot het bedrag van de schade die direct voortvloeit uit de verrichte Diensten en geraamd wordt door de verzekeringsmaatschappij die haar aansprakelijkheid dekt. In ieder geval kan het bedrag voor de schade niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de facturering van de Diensten aan de Klant.

 

ARTIKEL 13 – OVERMACHT - VERTROUWELIJKHEID

a. Overmacht

VIAVERBIA BENELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te laat komen of ontbreken van de tolk indien dit te wijten is aan omstandigheden die onafhankelijk van haar wil plaatsvinden zoals vertraging bij de SNCF en andere spoorwegvervoerders, vervoerders over land en luchtvaartmaatschappijen, verkeersongevallen, langzaam rijdend en/of stilstaand verkeer vanwege stakingen of manifestaties of welke andere gebeurtenissen dan ook die onafhankelijk van haar wil plaatsvinden en de kenmerken hebben van overmacht, namelijk elke externe, onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenis.

Indien de onderweg zijnde tolk in het geheel niet verschijnt vanwege een overmachtssituatie, dient de Klant 50% van de honoraria en onkosten te voldoen.

Voor telefonisch tolken of tolken via videoconferentie via een telefoonmaatschappij of online (Zoom, Microsoft Teams of een soortgelijk systeem) kan VIAVERBIA BENELUX niet aansprakelijk worden gesteld voor de slechte kwaliteit van de telefoonverbinding of het online conferentiesysteem. Derhalve kunnen telefoonstoringen, online storingen en andere onderbrekingen haar niet aangerekend worden.

In geval van een onvoorzien ziektegeval van een tolk dat aangetoond wordt middels een medisch attest dat opgesteld is door een arts vóór of tijdens het verrichten van de Diensten stelt VIAVERBIA BENELUX alles in het werk om de tolk te vervangen.

Het verrichten van de Diensten vormt geen reden voor het in rekening brengen van het niet-uitgevoerde deel vanwege overmacht. Daarentegen worden de eventuele verhuur van de apparatuur en de gemaakte reiskosten wel bij de Klant in rekening gebracht.

b. Vertrouwelijkheid

VIAVERBIA BENELUX verbindt zich ertoe om alle aan haar toevertrouwde documenten alsmede de inhoud van de gedane mededelingen tijdens het verrichten van de Diensten vertrouwelijk te houden.

VIAVERBIA BENELUX verbindt zich ertoe om dezelfde verbintenis van haar vertalers, tolken, insprekers of welke persnen dan ook te verkrijgen die een Prestatie hebben uitgevoerd of aan deze Prestatie hebben deelgenomen.

 

ARTIKEL 14 – PERSOONSGEGEVENS

VIAVERBIA BENELUX stelt de doelen en de middelen voor de overeenkomstig de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming – “AVG”) uit te voeren gegevensverwerking vast. Uit hoofde hiervan is VIAVERBIA BENELUX de verantwoordelijke voor de uit te voeren gegevensverwerking.

VIAVERBIA BENELUX verwerkt persoonsgegevens voor de identificatie van Klanten zoals achternamen, voornamen, adressen, e‑mailadressen, landen en woonplaatsen (hierna te noemen: de “Gegevens”).

De Gegevens worden door de Klant aan VIAVERBIA BENELUX overgedragen bij het aanmaken van een account en/of het verrichten van de Diensten en/of het plaatsen van een order.

De Gegevens worden slechts verwerkt met het oog op het mogelijk maken van een optimaal gebruik van de door VIAVERBIA BENELUX verrichte Diensten, dat wil zeggen om de door de Klanten geplaatste orders te verwerken en offertes en informatie met betrekking tot de te verrichten prestaties op verzoek van prospects te verzenden. De verwerking van de Gegevens is derhalve noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (een overeenkomst voor het verrichten van Diensten) of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bijvoorbeeld een offerte verzenden).

Zonder toestemming van de Klant worden de Gegevens niet voor andere doelen gebruikt en in het bijzonder niet voor direct marketing.

In het kader van haar werkzaamheden kan VIAVERBIA BENELUX de Gegevens uitsluitend aan personen verstrekken aan wie VIAVERBIA BENELUX bepaalde werkzaamheden in verband met het verrichten van de Diensten laat uitvoeren. Het betreft de volgende derden: verwerkers zoals trustmaatschappijen (boekhouding), partners zoals Webmasters, programmeurs, informatici en belastingdiensten en ‑autoriteiten.

VIAVERBIA BENELUX stuurt geen gegevens van haar Klanten door naar derde landen.

Daarnaast kan VIAVERBIA BENELUX genoodzaakt zijn om de Gegevens te verstrekken teneinde te voldoen aan de geldende wet‑ en regelgeving of het verzoek van een autoriteit of in het kader van een gerechtelijke procedure ter nakoming van deze AVV, bijvoorbeeld om te reageren op klachten en/of eisen en/of om de rechten en belangen van VIAVERBIA BENELUX of haar Klanten te beschermen.

VIAVERBIA BENELUX neemt alle gepaste voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de Gegevens te garanderen. Toch kan zij niet alle risico’s wegnemen en met name de risico’s bij het gebruik van internet.

VIAVERBIA BENELUX bewaart de Gegevens gedurende de contractuele relatie met de Klant en vervolgens gedurende 5 jaren. Na afloop van deze periode wist of anonimiseert VIAVERBIA BENELUX de Gegevens, tenzij VIAVERBIA BENELUX onderworpen is aan een wettelijke verplichting om de gegevens voor een langere termijn te bewaren.

De Klanten worden ervan op de hoogte gesteld dat zij het recht hebben om bij VIAVERBIA BENELUX te verzoeken om inzage in de hen betreffende Gegevens, rectificatie of wissing daarvan of een beperking van de hen betreffende verwerking alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de hen betreffende verwerking onder bepaalde voorwaarden en het recht op overdraagbaarheid van de gegevens.

De Klanten kunnen contact opnemen met VIAVERBIA BENELUX voor vragen of meer informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens of om hun rechten uit te oefenen en hiervoor een e‑mail sturen naar: info@viaverbia.com. VIAVERBIA BENELUX geeft maximaal binnen één maand antwoord.

De Klanten worden ook ervan op de hoogte gesteld dat zij, indien zij niet tevreden zijn met het antwoord van VIAVERBIA BENELUX op een van hun verzoeken of de wijze waarop VIAVERBIA BENELUX de Gegevens verwerkt, het recht hebben om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (la Commission nationale pour la protection des données au Luxembourg – CNPD – www.cnpd.public.lu).

 

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT – TAAL

Op deze AVV en de operaties die hieruit voortvloeien, is Luxemburgs recht van toepassing.

Deze AVV zijn oorspronkelijk in de Franse taal opgesteld.

Indien deze AVV in een of meer talen vertaald zijn, is alleen de Franse tekst rechtsgeldig bij een geschil.

 

ARTIKEL 16 – GESCHILLEN

Alle geschillen met betrekking tot de door VIAVERBIA BENELUX op grond van deze AVV verrichte Diensten kunnen, voor wat betreft de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de ontbinding, de gevolgen en het vervolg ervan, indien ze niet opgelost zijn kunnen worden tussen VIAVERBIA BENELUX en de Klant, uitsluitend worden voorgelegd aan de gerechten van de stad Luxemburg, onverminderd de toepassing van bepalingen van geldend internationaal privaatrecht voor geschillen tussen professionele partijen en consumenten.

De Consument wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij gebruik kan maken van contractuele bemiddeling.

 

 1. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR CONSUMENTEN

 

ARTIKEL 17 – HERROEPINGSRECHT VOOR OP AFSTAND GESLOTEN OVEREENKOMSTEN

Indien er een Overeenkomst op afstand gesloten wordt, heeft de Klant, overeenkomstig de wet, een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst om zijn herroepingsrecht uit te oefenen bij VIAVERBIA BENELUX. Binnen deze termijn kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen bij VIAVERBIA BENELUX en zijn order annuleren zonder een reden op te geven of een boeterente te betalen, door een e‑mail te sturen naar info@viaverbia.com waarin hij aangeeft dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

De uitoefening door de Klant van zijn herroepingsrecht impliceert dat het verrichten van de Diensten niet aangevangen is tijdens de herroepingstermijn. Indien het herroepingsrecht binnen de voormelde termijn wordt uitgeoefend, wordt uitsluitend de prijs van de Diensten waarvoor een order is geplaatst, terugbetaald binnen een termijn van maximaal 14 dagen na ontvangst door VIAVERBIA BENELUX van de kennisgeving inzake de uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant.

De Klant heeft geen herroepingsrecht indien de Dienst volledig is uitgevoerd of indien de uitvoering van de Prestaties reeds aangevangen is met de voorafgaande uitdrukkelijke akkoordverklaring van de Klant overeenkomstig artikel L.222-9, lid 7, onderdeel a van het Wetboek Consumentenrecht.

 

ARTIKEL 18 – PRECONTRACTUELE INFORMATIE – AANVAARDING DOOR DE KLANT

De Klant krijgt, voordat hij een order plaatst, bericht op een leesbare en begrijpelijke manier, over deze AVV en alle informatie zoals bedoeld in de artikelen L. 221-2 en volgende van het Wetboek Consumentenrecht en in het bijzonder:

 • de essentiële kenmerken van de Diensten, waarbij rekening gehouden wordt met het gebruikte communicatiemiddel en de betreffende Dienst;
 • de prijs voor de Diensten inclusief btw en met de bijbehorende kosten (bijvoorbeeld voor de apparatuur) alsmede de wijze voor betaling en uitvoering;
 • indien de Overeenkomst niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, de datum of de termijn waartoe VIAVERBIA BENELUX zich verbindt om de Diensten te verrichten respectievelijk om de Prestatie te leveren;
 • de informatie met betrekking tot de identiteit van VIAVERBIA BENELUX, haar adres‑, telefoon‑ en e‑mailgegevens en haar bedrijfsactiviteiten,
 • de informatie met betrekking tot de wettelijke en contractuele garanties en de modaliteiten voor de inwerkingstelling ervan;
 • de mogelijkheid om gebruik te maken van contractuele bemiddeling bij een geschil;
 • de informatie over het herroepingsrecht (het bestaan ervan, de voorwaarden, de termijn, de wijze van uitoefening van dit recht en het standaard herroepingsformulier), de wijze van ontbinding en andere belangrijke contractuele voorwaarden (zie artikel 17).

 

 1. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR ZAKELIJKE KLANTEN

 

ARTIKEL 19 – CATEGORALE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De informatie in catalogi en folders en de tarieven van VIAVERBIA BENELUX gelden slechts als indicatie en kunnen te allen tijde worden herzien.

VIAVERBIA BENELUX is gerechtigd hierin de wijzigingen aan te brengen die zij noodzakelijk acht.

Bovendien kan VIAVERBIA BENELUX Categorale Algemene Verkoopvoorwaarden opstellen die afwijken van deze AVV naargelang het soort Zakelijke Klant, wat bepaald wordt op grond van objectieve criteria.

In dat geval zijn de Categorale Algemene Verkoopvoorwaarden op alle Zakelijke Klanten van toepassing die aan deze criteria voldoen.

 

ARTIKEL 20 – NIET-TEGENWERPBAARHEID VAN DE ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE ZAKELIJKE KLANT

De Zakelijke Klant stemt uitdrukkelijk met deze AVV in en accepteert ze en verklaart en erkent dat hij volledig hiervan op de hoogte is en ziet derhalve af van het zich beroepen op elk contradictoir document en met name zijn eigen algemene inkoopvoorwaarden die niet tegenwerpbaar zijn aan VIAVERBIA BENELUX, zelfs als VIAVERBIA BENELUX hiervan kennis heeft.

 

ARTIKEL 21 – ONTBREKEN VAN EEN COMPENSATIE BIJ NIET-WEDERZIJDSE VORDERINGEN OF SCHULDEN

Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van VIAVERBIA BENELUX en mits de wederzijdse vorderingen en schulden vaststaand en opeisbaar zijn, kan er geen geldige compensatie worden verricht door de Zakelijke Klant tussen een eventuele boeterente voor te late levering bij het verrichten van de Diensten waarvoor een order is geplaatst en de non-conformiteit ervan met de order enerzijds en de door de Zakelijke Klant aan VIAVERBIA BENELUX verschuldigde bedragen uit hoofde van de aankoop van de voormelde Diensten anderzijds.